Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ, στον Πειραιά, και περιλαμβάνουν:

 

Καλωσόρισμα και γνωριμία με τους μαθητές, διανομή έντυπου υλικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Ενημέρωση και συζήτηση για την αποστολή, το έργο, το θεσμικό πλαίσιο και την οργανωτική δομή της ΕΛΣΤΑΤ. Ενημέρωση για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (Ελληνική Στατιστική Αρχή, Εθνικές Αρχές και λοιποί φορείς ΕΛΣΣ), το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (ΕΣΥ) των Κρατών - Μελών) και το ρόλο της ΕΛΣΤΑΤ σε αυτά. Ενημέρωση για τη σημασία τήρησης των διεθνών και ευρωπαϊκών στατιστικών αρχών, όπως του Κώδικα Ορθής Πρακτικής, των Θεμελιωδών Αρχών των Επίσημων Στατιστικών των Ηνωμένων Εθνών και της Διακήρυξης για την Επαγγελματική Δεοντολογία του Διεθνούς Στατιστικού Ινστιτούτου (ISI) κατά την παραγωγή και διάχυση των στατιστικών.

Πληροφορίες για τις στατιστικές εργασίες σε όλα τα στάδια όπως, το σχεδιασμό των εργασιών και τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, μέσω ερευνών και διοικητικών πηγών, την επεξεργασία των στοιχείων, τους ποιοτικούς ελέγχους, την κατάρτιση των πινάκων και τέλος, τη διάχυση στο κοινό των στατιστικών αποτελεσμάτων. Γίνεται, επίσης, περιγραφή του είδους των ερευνών, της περιοδικότητάς τους, καθώς και ενημέρωση για τη στατιστική εμπιστευτικότητα, την πρόσβαση σε εμπιστευτικά δεδομένα για επιστημονικούς σκοπούς και τη διαδικασία χορήγησής τους.

Πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ: εύρεση υλικού για το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής στατιστικών και πρόσβαση στα στατιστικά δεδομένα και την τεκμηρίωση σχετικά με τις στατιστικές έννοιες, τον τρόπο παραγωγής των συγκεκριμένων στατιστικών και την ποιότητά τους.

Ενημέρωση για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στατιστικών ερευνών με Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις, για τη Βιβλιοθήκη και τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ, για το Κέντρο Υποστήριξης των Ευρωπαϊκών Στατιστικών Δεδομένων (ESDS) στην Ελλάδα και γενικότερα, ενημέρωση για τον τρόπο διάχυσης της στατιστικής πληροφορίας στους χρήστες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πρώτη επαφή με βασικές στατιστικές έννοιες και ορισμούς, καθώς και στο ρόλο και τη σημασία που διαδραματίζουν οι αριθμοί στην καθημερινή μας ζωή. Αναφορά γίνεται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών, τα δημογραφικά στοιχεία, την απασχόληση - ανεργία, τον πληθωρισμό, την εκπαίδευση, τον κίνδυνο φτώχειας, κλπ, καθώς και σε συγκρίσεις με τα δεδομένα των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απονομή βεβαιώσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική επίσκεψη και χορήγηση αναμνηστικού υλικού.

Η κάθε επίσκεψη διαρκεί, περίπου 3 ώρες και μπορούν να συμμετέχουν έως και ογδόντα (80) μαθητές.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη (εκτός επίσημων αργιών) και ώρες 09:00 – 12:00.